Zoznam žiadostí

*povinný údaj

Zmena identifikačných údajov

Rekalkulácia zmluvy

Predčasné ukončenie zmluvy

Zaslanie dokumentov zo zmluvy

Platobný režim

Poistná udalosť

Klient žiada a súhlasí s poskytnutím všetkých písomností, vrátane zmluvnej alebo inej dokumentácie a ostatných informácii, ktoré súvisia so žiadosťou klienta alebo so zmluvou uzavretou so spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Poskytnutím súhlasu zároveň potvrdzuje, že ním uvedený e-mail a telefónne číslo pravidelne využíva, sú jeho, aktuálne a pravdivé. Klient vyhlasuje, že bol poučený o možnosti vyžiadať si súvisiace dokumenty v listinnej forme. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailu na adresu info@vwfs.sk.
(odkaz na: https://www.vwfs.sk/pre-klientov/#sadzobnik-poplatkov).
Klient dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po skončení zmluvného vzťahu v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo za účelom marketingového oslovenia formou poštovej zásielky, e-mailom, SMS alebo formou telefonátu. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailu na adresu dataprotection@vwfs.sk. Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle spoločnosti (odkaz na https://www.vwfs.sk/oou).